புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் தொடர்பான விபரங்கள்..!

01. பாதுகாப்பு அமைச்சு - கோட்டபாய ராஜபக்ஷ

02. நிதி - புத்தசாசன, மதங்கள் மற்றும் கலாசார விவகார அமைச்சு, நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு - மஹிந்த ராஜபக்ஷ

03. நிமல் சிறிபால டி சில்வா - தொழில் அமைச்சு

04. கல்வி அமைச்சர் - பேராசிரியர் ஜீ எல் பீரிஸ்

05. பவித்ரா வன்னியாராச்சி - சுகாதார அமை்சு

06 வெளிவிவகார அமைச்சு - தினேஷ் குணவர்தன

07 டக்ளஸ் தேவநாந்தா -கடற் தொழில் துறை அமைச்சர்

08. காமினி லொக்குகே - போக்குவரத்துறை அமைச்சர்

09. பந்துல குணவர்தன- வர்த்தகத்துறை

10. வன விலங்கு மற்றும் வன பாதுகாப்பு - சீ பி ரத்நாயக்க

11. ஜனக்க பண்டார தென்னகோன் - அரச சேவைகள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி

12. வெகுசன ஊடகம் - கெஹெலிய ரம்புக்வெல

13. சமல் ராஜபக்ஷ - நீர்பாசனத்துறை அமைச்சு

14. டளஸ் அழகப்பெரும - மின்சக்தித்துறை

15. ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ - நெடுஞ்சாலைகள்

16. கைத்தொழில்துறை - விமல் வீரவங்ச

17. மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல்

18. எஸ் எம் சந்திரசேன - காணி விடயம் தொடர்பான

19. மஹிந்தாநந்த அளுத்கமகே - கமத் தொழில் அமைச்சு

20. வாசுதேவ நானயக்கார - நீர்வளங்கள் துறை

21. உதய பிரபாத் கம்பன்பில- எரிசக்தி துறை

22. ரமேஷ் பத்திரன - பெருந்தோட்டத்துறை

23. பிரசன்ன ரணத்துங்க - சுற்றுலாத்துறை

24. ரோஹித்த அபேகுணவர்தன - துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை

25. நாமல் ராஜபக்ஷ - இளைஞர்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை

26. அலி சப்ரி - நீதித்துறை

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.